ENVIAMENTS GRATIS EN 24/48 HORES
0

AVISO LEGAL

E-COMMERCE (VENTA PRODUCTOS). Condiciones generales uso web y contratación  

És important que Vostè llegeixi atentament les següents condicions generals d’Ús de la Web i de Venda dels Productes, perquè estigui correctament informat i accepti tanet les condicions d’accés i navegació per la Web opticasisquella.com d’ ÒPTICA SISQUELLA com el termes i condicions que regulen l’adquisició dels productes oferts per:

Titular: ÒPTICA SISQUELLA

Domicili social: C/ Santa Anna, 22 08002 Barcelona NIF: 46567585Z

Telèfon: 933019726

Email: info@opticasisquella.com D’ara endavant, “EL PRESTADOR”.

 

1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

 L’accés per part de l’Usuari a opticasisquella.com d’ara endavant, “el Portal”, està condicionat a la lectura prèvia i acceptació d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS, o les que estiguin vigents en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest Portal i d’operar en ell.

No obstant això, l’accés a determinats continguts pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que en tot cas seran mostrades pel PRESTADOR a l’Usuari, qui, en el seu cas, haurà d’acceptar-les de manera expressa.

Per la navegació pel Portal del PRESTADOR Vostè adquireix la condició d’USUARI. La navegació pel Portal, suposa l’acceptació com a USUARI de les condicions d’ús, sense perjudici de l’acceptació expressa per part de l’USUARI de les Condicions Generals de Contractació, la política de protecció de dades, així com, en el seu cas, de les Condicions Particulars, que pogués existir en relació amb la prestació dels serveis.

En qualsevol moment EL PRESTADOR podrà modificar la presentació i configuració de la Web, de la informació i documentació legal i dels serveis i continguts prestats, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 126 i 126 bis del Reial decret 1/2007 de 16 de novembre.

 

Accés i registre en el Portal

Per a poder dur a terme la compra de productes en el Portal cal que els Usuaris es registrin prèviament emplenant els formularis disposats a aquest efecte, amb les dades requerides i que siguin obligatoris.

 

És requisit per a registrar-se, ser major de 18 anys. L’Usuari assumeix que el seu compte d’Usuari és personal i intransferible.

Tot Usuari registrat disposarà d’una contrasenya d’accés, personal i intransferible. L’Usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Portal. Aquesta contrasenya romandrà en els sistemes del PRESTADOR de forma xifrada per a assegurar la seva conservació i evitar l’accés no autoritzat per part de tercers. L’Usuari s’obliga a notificar de manera immediata al Prestador qualsevol fet que permeti l’ús i/o accés indegut al compte. Mentre l’Usuari no comuniqui aquests fets al Prestador aquest quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se d’un ús indegut de la mateixa per tercers no autoritzats.

 

Baixa

 El Prestador permet que en qualsevol moment l’Usuari es pugui donar de baixa accedint a l’apartat del seu compte habilitat a aquest efecte, disponible en el Portal.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’Usuari podrà sol·licitar un nou registre, excepte els supòsits que l’Usuari no accepti els termes d’Ús i/o en cas de conflicte entre l’Usuari i el PRESTADOR que es trobi arracada de resoldre o hagi finalitzat amb reconeixement de culpa i/o negligència per a l’Usuari.

 

Condicions aplicables sobre els enllaços i links:

 Tots els continguts en aquest Portal són propietat del PRESTADOR, si bé, en cas d’enllaços o hiperenllaços(“links”) a altres pàgines web gestionades per tercers, aliens al PRESTADOR, aquest no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en webs de tercers accessibles a través d’aquests enllaços, ni la correcció del seu contingut; En conseqüència, EL PRESTADOR queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització d’aquestes. No obstant això, si l’Usuari tingués coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes webs són il·legals, haurà de comunicar-ho al PRESTADOR que procedirà a deshabilitar l’enllaç.

 

Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Portal del PRESTADOR:

 

El PRESTADOR permet la informació disponible en el Portal, i que no està subjecta a un registre previ, és accessible per als usuaris, si bé queda terminantment prohibida la seva explotació comercial o amb finalitats publicitaris. Tampoc està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el seu disseny.

 

Queda prohibit l’accés al Portal per part dels menors d’edat. Si un menor accedís al Portal i/o es registrés en aquest, EL PRESTADOR presumirà que aquest accés s’ha realitzat amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, o representants legals, sense perjudici que el PRESTADOR pugui realitzar les comprovacions que consideri oportunes.

 

EL PRESTADOR no es responsabilitza de la veracitat de les dades de registre facilitats per l’Usuari. L’Usuari es compromet i és l’únic responsable que la informació facilitada al PRESTADOR sigui adequada, veraç i precisa.

 

Condicions d’Ús del Portal

 Seran d’exclusiva responsabilitat de l’Usuari l’accés o la utilització del Portal amb finalitats il·legals o no autoritzats, i entre altres queda prohibit que l’Usuari realitzi les següents activitats:

Utilitzar el Portal per a la instal·lació o publicació de virus o programes o arxius perjudicials.

Utilitzar el Portal de manera que pugui provocar danys, interferències o defectes de funcionament en els sistemes informàtics del PROVEÏDOR.

Trencar les mesures de seguretat i/o autenticació del Portal i/o de qualsevol xarxa connectada a aquest. Registrar-se amb identitat falsa, suplantant a tercers i/o realitzar qualsevol activitat que pugui confondre a la resta d’usuaris sobre la identitat origini d’un missatge.

Usar el Portal per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.

Impedir el desenvolupament adequat d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat que el PRESTADOR decideixi realitzar a través del Portal.

Saturar la infraestructura del Portal o els sistemes o xarxes del PRESTADOR, així com dels sistemes i xarxes connectats a aquest.

Utilitzar el Portal de manera que pugui atemptar amb la bona fe, la Llei, la moral o l’ordre públic.

 

Qualssevol de les actuacions dutes a terme per l’Usuari en aquest sentit donaran dret al PRESTADOR a exercir les accions legals oportunes per a defensar els seus drets i a eliminar i/o bloquejar el compte de l’usuari, sense que aquest

 

 pugui sol·licitar cap indemnització per això.

Responsabilitats i garanties de l’ús del Portal

 El PRESTADOR declara que ha adoptat totes mesures necessàries que l’estat de la tècnica i les seves possibilitats li permeten, per a garantir el bon funcionament del Portal, i reduir els errors del sistema i garantir la màxima seguretat als Usuaris, però no pot garantir els danys i perjudicis que causi a l’Usuari qualsevol persona que infringís les condicions que el PRESTADOR estableix en el seu Portal i/o les mesures de seguretat tècniques.

 

El PRESTADOR no garanteix als Usuaris la utilitat o rendiment de continguts del seu Portal.

 

EL PRESTADOR tampoc garanteix, en el seu cas, la licitud, fiabilitat, veracitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers al seu Portal, garantint-la únicament respecte als continguts publicats en el seu Portal.

 

Drets de Propietat Intel·lectual i industrial

 El PRESTADOR és titular i/o compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny i programació del Portal, així com sobre els continguts oferts en aquest. En cap cas l’accés i/o navegació donarà dret a l’Usuari a servir-se de tals drets fora dels estrictament necessaris per a gaudir de la prestació del servei d’acord amb les Condicions d’Ús.

 

Els continguts de la pàgina web, així com els drets d’autor i de propietat intel·lectual de la mateixa pertanyen al PRESTADOR o als seus proveïdors de continguts. Vostè com a Usuari podrà accedir a la pàgina web i imprimir una còpia dels continguts als quals accedeixi durant la seva visita, però està prohibit qualsevol altre ús del Portal i dels seus continguts, que pugui vulnerar els drets de propietat industrial i/o intel·lectual, i/o que pugui danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets del PRESTADOR, o dels seus proveïdors, o a la resta d’USUARIS o, en general, de qualsevol tercer.

 

Les referències a marques noms comercials o altres signes distintius, porten la implica prohibició sobre el seu ús sense el consentiment exprés i per escrit del PRESTADOR i/o dels seus legítims titulars.

 

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre els continguts i/o serveis del Portal, i en particular, queda prohibit modificar, reproduir, comunicar públicament, còpies, transformar o distribuir per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts del Portal per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa del PRESTADOR.

 

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal o contrari a les lleis o pogués suposar infracció de drets de la propietat Intel·lectual i/o industrial ho notifiqués al PRESTADOR en la següent adreça de correu electrònic info@opticasisquella.com

 

2.-CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista en el que pugui ser aplicable a serveis i la Llei 6/2020 reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

 

El PRESTADOR, informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició dels productes i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en el Portal.

 

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada pel PRESTADOR, de manera que l’usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada per escrit o per e-mail sol·licitar informació referent a les operacions efectuades dins dels 6 mesos anteriors. Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació, haurà d’efectuar-se segons les indicacions incloses en el Portal.

 

2.1.- OBJECTE

 

Aquest document contractual conté les Condicions Generals la finalitat de les quals és regular, tant la posada a la disposició de la informació, com les relacions comercials que sorgeixin entre el PRESTADOR, i els tercers Usuaris del Portal (“Clients”), que adquireixin els productes oferts a través d’aquest, si sent possible la contractació de cap producte, sense la prèvia acceptació de les presents condicions Generals.

 

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a la disposició dels Clients per a reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR, sense previ avís, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el Portal opticasisquella.com amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Clients, sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualssevol béns i/o serveis oferts. És responsabilitat dels Clients llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. En qualsevol cas, si les modificacions afectessin negativament l’accés o als continguts digitals o al seu ús pel Client, aquest serà informat de manera clara i comprensible, i tindrà dret a resoldre la subscripció de conformitat amb el que es disposa en l’article 126.bis del Reial decret legislatiu 1/2007.

 

Totes les adquisicions de productes comprats a través del Portal, prèvia identificació i autenticació, a través del nom d’Usuari i contrasenya que fos subministrada, es consideraran vàlidament realitzades pel CLIENT i seran vinculants.

 

L’adquisició de productes a través del Portal suposa l’acceptació com a CLIENT, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, en el seu cas, de les Condicions Particulars, que pogués existir en relació amb l’adquisició de determinats productes el CLIENT serà el responsable exclusiu de la custòdia i bon ús de les contrasenyes.

 

La realització de comandes per part d’un menor d’edat que falsegi la informació de registro, s’entendrà realitzada sota la supervisió i autorització dels seus pares, o representants legals.

L’acceptació d’aquest document comporta que el CLIENT: Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

L’idioma en què s’han redactat i celebrarà el contracte en llengua castellana.

És una persona amb capacitat suficient per a contractar. Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, i romandran en vigor durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Portal, i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin regir en l’adquisició dels productes.

 

2.2.- IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

 

S’informa de les dades identificatives i de contacte del PRESTADOR de serveis de la societat de la informació que opera en el portal opticasisquella.com, la titularitat del qual és d’ ÒPTICA SISQUELLA amb domicili social en C/ Santa Anna, 22 08002 Barcelona NIF 46567585Z, titular del portal opticasisquella.com (d’ara endavant, el Portal) i amb telèfon d’atenció al client 933019726 i email info@opticasisquella.com

 

I d’un altre, el CLIENT, registrat en el lloc web mitjançant un “Nom de Client” i “contrasenya” que li haurà estat facilitada pel PRESTADOR, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts pel Portal, segons es descriu en l’apartat d’aquestes Condicions Generals “Procediment de Contractació”.

2.3.   ACCÉS AL PORTAL I PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

 

L’accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats en el Portal: opticasisquella.com té caràcter lliure i gratuït, no sent necessari el registre dels usuaris.

 

De la mateixa manera, per a poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats en el Portal.

 

Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en tal sentit, de conformitat amb el que es disposa en aquestes Condicions Generals. El CLIENT podrà exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

 

De la mateixa manera, PRESTADOR i els Punts de Venda es reserven el dret de cancel·lar el nom d’usuari, i la contrasenya, i per tant l’accés al Lloc web, d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb qualsevol Punt de Venda.

 

2.3.1.    Productes oferts en el Portal

 

Tots els productes i/o serveis seran oferts a través del Portal opticasisquella.com i el PRESTADOR indicarà la marca, model, imatges, descripció, especificacions tècniques, disponibilitat del producte, preu complet i descomptes, així com la disponibilitat d’enviament a domicili o de recollida en botiga i podrà oferir altres productes relacionats o recomanats.

 

En el cas que el Canal en línia o el Punt de Venda no disposi d’estoc d’algun dels productes sol·licitat/s, EL PRESTADOR, a través del seu Canal en línia o del Punt de Venda, informarà el CLIENT d’aquesta situació, procedint a reintegrar, sense demora indeguda, les sumes que hagi abonat per aquest/s producte/s o canviar-ho per un altre producte, a elecció del CLIENT.

 

2.3.2.    Procediment de contractació electrònica.

 

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

 

 1. Validació de Cistella de la Compra: l’Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes i/o serveis que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes i/o serveis seleccionats, el nombre d’unitats, el preu d’aquests, el termini i les despeses d’enviament. De la mateixa manera, haurà de seleccionar la modalitat de lliurament: enviament a domicili o lliurament en

 

 1. Comprovació de les dades de facturació.

 

L’Usuari, una vegada validi la seva cistella de la compra, haurà de facilitar al PRESTADOR les dades de facturació i d’enviament dels productes i/o serveis, havent d’acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d’acceptació, el Portal no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.

 

 1. Selecció de la forma de

 

L’Usuari, una vegada faciliti les dades de facturació i en el seu cas, d’enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament que desitgi utilitzar. Si l’Usuari, ha optat per qualsevol dels dos mitjans de pagament al comptat (PayPal o

 

Targeta) serà redirigit, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament en línia (TPV) de les entitats bancàries corresponents.

 

Actualment, el PRESTADOR valida els següents mètodes de pagament: Targeta i PayPal.

 

 1. Acceptació de les Condicions Legals:

 

El client ha de prémer el botó acceptar, en el qual acceptarà expressament aquestes condicions generals, abans de procedir al pagament del producte. Igualment haurà d’acceptar les Condicions de Privacitat i la política de Cookies.

 

 1. Seleccionar la casella “Pagar Ara”

 

 1. Confirmació de la

 

El PRESTADOR remetrà al CLIENT en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del CLIENT, un correu electrònic en el qual es facilitarà un resum, amb totes les característiques de la compravenda realitzada, confirmant la realització de la comanda, el seu estat i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

 

Aquest correu electrònic serà considerat “Justificant de Compra”, el CLIENT haurà d’imprimir-lo en paper per a poder realitzar la recollida del Producte o Productes adquirits en el Punt de Venda quan el CLIENT hagi triat la modalitat de retirada del Producte.

 

En cas de seleccionar la modalitat de lliurament en botiga, l’usuari haurà de seleccionar la botiga concreta en la qual desitja recollir el producte. En tal cas, totes les comandes i compres realitzades a través del Portal estan subjectes a l’efectiva disponibilitat d’estoc dels Productes una vegada que s’acudeixi a recollir-los en el Punt de Venda que s’hagi indicat en formalitzar la comanda o bé en el moment en el qual es prepari l’expedició del mateix per al seu enviament.

 

2.4.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

 

 • Preus i facturació

 

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen els impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al bé o producte adquirit.

 

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra.

 

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el Portal i s’expressaran en la moneda EURO. El CLIENT assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real, mentre no es realitzi la comanda. Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

 

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals de contractació, el CLIENT accepta rebre les factures derivades de la contractació de béns i/o serveis del PRESTADOR en format electrònic. No obstant això, en cas que el CLIENT desitgi la factura en format físic (en paper), haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça info@opticasisquella.com sol·licitant la factura en format físic, identificant-se degudament i indicant el número de comanda del qual se sol·licita la factura en format físic.

 

2.4.2.    Forma de pagament

 

Una vegada decidits els productes i guardats en el carret el CLIENT accepta iniciar el procés de compra i pagament del preu. El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

 

 • Targeta de crèdit: el pagament es realitza a través d’una connexió segura i directament a l’entitat bancari- encarregada de la transacció. EL PRESTADOR contacta amb el servidor de pagaments segur de LaCaixa, qui sol·licitarà a l’usuari tots els detalls de la targeta amb la qual pagarà (Master Card, Visa, Maestro…) i tots els tràmits es gestionaran directament pel lloc web del servidor de pagaments sense que ni el PRESTADOR ni cap tercer puguin tenir accés.

 

El servidor de pagament segur contactarà amb l’entitat financera que ha emès la targeta i sol·licitarà autorització per a efectuarà la compra. A continuació, el procés tornarà a la web del PRESTADOR.

 

 • PayPal: el CLIENT pot pagar a través d’aquest Banc proveïdor, un dels més usats per a compres “en línia”. Les transaccions realitzades per PayPal tenen un cost addicional de 3,4% per transacció per utilitzar els seus serveis. La recàrrega que EL PRESTADOR cobra al CLIENT per utilitzar aquesta passarel·la de pagament és d’un fix de 2.-€ de manera que el PRESTADOR assumeix part del cost que suposa aquest mitjà de

 

Quan, per qualsevol motiu, no sigui possible fer el càrrec del preu, el procés de venda s’anul·larà automàticament i el contracte de compravenda no farà efecte.

 

Mesures de seguretat

 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, el CLIENT accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o pugui ser considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

 

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

 

2.5.- ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

 

El CLIENT triarà el lloc de recepció de la mercaderia en el moment d’efectuar la comanda al PRESTADOR, qui es reserva el dret a utilitzar tots els mitjans necessaris per a realitzar el lliurament dels productes en l’adreça indicada pel CLIENT.

 

El CLIENT haurà de facilitar una adreça de lliurament on habitualment, i en horari de matí i tarda, pugui ser lliurat l’enviament. Haurà de constar nom i número de DNI en la signatura de la recepció.

 

Es realitzarà un primer intent de lliurament en l’adreça indicada, si el CLIENT està absent, se li advertirà al CLIENT mitjançant SMS, correu electrònic o trucada telefònica, per a concretar nou lliurament. Si l’agència de transport no aconsegueix lliurar en aquests dos intents, l’enviament haurà de recollir-se en el centre de servei disponible del transportista. Si transcorreguts cinc (5) dies naturals des de la data de l’avís, el client no s’ha posat en contacte amb el transportista per a concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems del PRESTADOR el client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

 

La comanda sortirà el següent dia laborable des de la recepció del mateix si el producte està en estoc de botiga, i si hem d’encarregar-ho a la marca, enviarem un mail per a contactar i concretar temps de lliurament.

 

Les comandes realitzades en Divendres a partir de les 17.00 o cap de setmana, sortiran el Dilluns o el següent dia laborable si és festiu, sempre que tinguem estoc en botiga.

Les comandes a Balears poden arribar a trigar entre 48 i 72 hores des de la sortida.

 

Les comandes a Europa poden arribar a trigar entre 3 i 4 dies hores des de la sortida.

Rebràs un e-mail amb la informació de l’enviament i número de seguiment d’aquest, en el moment de la sortida.

 

En cas que l’enviament no arribi en perfectes condicions i tingui qualsevol mal visible, podrà ser refusat pel CLIENT, o podrà acceptar-lo, anotant en l’albarà de la reserva de revisió de contingut. Si el dany no és visible, disposarà de 48 hores per a cursar la reclamació pertinent. No seran acceptades les reclamacions al transport posteriors a les dates indicades.

 

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades pel CLIENT, falsos, inexactes o incomplets.

 

El risc per la pèrdua o dany es transmetrà al CLIENT en el moment en el qual el mateix rebi la comanda i l’accepti sense reserves.

 

2.6.   DESPESES DE TRANSPORT

 

Els preus d’enviament inclouen la manipulació i l’embalatge, i s’aplicaran a cada comanda, per la qual cosa és recomanable incloure tots els productes que l’USUARI necessiti en una sola comanda, per a estalviar despeses en costos d’enviament.

 

Els preus no inclouen despeses d’enviament o prestacions complementàries, si bé seran gratuïts si l’enviament es realitza a Espanya-Península (excepte Portugal).

 

Al preu del producte s’afegirà el cost d’enviament que serà el següent:

 

 

Espanya – Illes Balears: 6,5€

Espanya – Espai Schengen: 12€

Espanya – Ceuta, Melilla I Andorra: 15€

Espanya – Resta del món: 30€

 

2.7.   DRET DE DESISTIMENT

 

Segons la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Clients i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el CLIENT disposa de 14 dies naturals des del lliurament de la comanda des de la formalització del contracte en cas de prestacions de serveis.

 

La devolució inclourà l’import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, descomptant-se els costos de devolució que seran a càrrec del CLIENT.

 

El CLIENT haurà de retornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

 

Una vegada completat el formulari, el nostre equip d’Atenció al Client contactarà en un termini de 48 hores indicant els passos a seguir per a realitzar la devolució.

 

En el cas de devolucions dins d’Espanya, podràs seleccionar la forma de recollida que més s’adapti a les teves necessitats.

 

Una vegada l’empresa de missatgeria lliuri el paquet en les nostres instal·lacions, després d’examinar l’article, rebràs un

 

email de confirmació indicant que l’import ha estat abonat. El reemborsament es veurà reflectit en el teu compte en un termini d’entre 7 i 15 dies laborables de la mateixa manera en el qual vas realitzar la teva compra, una devolució en la teva targeta de crèdit o dèbit.

 

Conforme disposa l’article 103 apartat a) del RD Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de defensa dels Consumidors i Clients, queden exclosos del dret de desistiment:

 

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament
 2. El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del
 4. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel Client després del
 5. El subministrament de contingut digital (que no es presti en un suport material) quan l’execució ja hagi començat. El Client coneix expressament que una vegada començada la descàrrega digital perdrà el dret de
 6. Qualsevol altre bé o servei emparat en l’art. 103 del RDL 1/2007, de 16 de

 

El CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. En tot cas, a l’efecte de fer ús del dret de desistiment, és necessari que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es retornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l’import que s’abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de retornar el Producte, el Client ha d’assegurar-se que el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

 

2.8.   GARANTIES

 

Quan el Producte o Productes adquirits presentessin una falta de conformitat per no correspondre’s amb les característiques ofertes, presentessin defectes que impedeixin la seva normal utilització conformement a la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per a aquest, el CLIENT tindrà dret al sanejament del ben adquirit en un termini de tres anys a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats del Punt de Venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició.

 

En tot cas, el CLIENT haurà de dirigir-se o sol·licitar la recollida del producte al Punt de Venda en el termini màxim de dos mesos des de la constatació del defecte, havent d’informar de la naturalesa del problema, el moment i les condicions de la seva aparició.

 

Així mateix, el CLIENT té dret al sanejament del bé seguint les regles de l’article 118 i següents del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. En tot cas s’aplicaran la normativa que sobre garantia de venda de béns de consum estableixi la legislació aplicable. Si el producte fos defectuós, EL PRESTADOR es responsabilitzarà sempre que sigui possible realitzar la substitució del producte, sense cap despesa pel Client. En cas que per motius de disponibilitat no es pogués realitzar la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.

 

Les devolucions motivades per trencaments, mercaderies defectuoses o errors en la tramitació de la seva comanda, es realitzaran sense cap cost per a l’Usuari, reemborsant el Prestador el 100% del cost de la mercaderia, així com els costos d’enviament i retorn de la mercaderia, sense demores indegudes, i en tot cas, a més tardar 14 dies naturals partir de la data en la qual ens informi l’USUARI de la seva decisió de desistir del contracte.

En les devolucions sense causa justificada, les condicions seran les mateixes que en l’apartat anterior, si bé les

 

despeses de devolució de l’enviament seran a càrrec del CLIENT, i aquests seran les mateixes despeses de l’enviament de la comanda inicial es realitza des de la mateixa adreça.

 

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments de preu parcials.

 

2.9.   SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT I POSTVENDA

 

Els punts de venda disposen de Fulls de reclamacions a la disposició del Consumidor en l’establiment.

 

Qualsevol reclamació o consulta que el Client consideri oportú o desitgi realitzar serà atesa en horari d’atenció telefònica de Dilluns a divendres de 10.00h a 20.00h, Dissabtes 10.30h a 14.30h i de 17.00h a 20.00h al 933019726 i serà atesa en la menor brevetat possible (termini entre 48-72 hores), podent-se realitzar a més per correu electrònic o correu postal a les següents adreces:

 

Postal: EL PRESTADOR Empresa, ÒPTICA SISQUELLA, C/ Santa Anna, 22 08002 Barcelona Correu electrònic: info@opticasisquella.com

2.10.   RESOLUCIÓ DE DISPUTES

 

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre el CLIENT i EL PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Així mateix, si vostè no està conforme amb qualsevol aspecte del Servei que no hagi pogut ser solucionat pel PRESTADOR, pot acudir si així ho desitja a les autoritats de consum.

 

2.11.   FORÇA MAJOR

 

EL PRESTADOR no serà responsable per qualsevol incompliment degut a circumstàncies imprevistes o per causes fora del control del PRESTADOR incloent, però no limitat els casos de força major, disturbis, pandèmies, embargaments, actes d’autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l’escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d’obra o materials.

 

EL PRESTADOR no tindrà responsabilitat del possible incompliment o interrupció del Servei, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

 

2.12.   EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

 

El Punt de Venda i El PRESTADOR no poden garantir la continuïtat tècnica del Portal absència de fallades o interrupcions del servei ni que el Lloc web aquesta estarà disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc pot garantir l’absència de virus o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor des del qual se subministra.

 

2.13.   DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

 

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

EL PRESTADOR podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés del CLIENT als seus serveis de e-commerce, íntegrament o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi

 

qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

 

Quan EL PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a la disposició de l’USUARI.

 

2.14.   LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions es regiran o s’interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i el CLIENT acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

Select Wishlist